حسابرسی ضمنی

حسابرسی ضمنی چیست؟

در ارتباط با انجام عملیات حسابرسی شرکتهای مختلف با توجه به گستردگی کار در هر کدام از شرکتهای و بنگاههای تجاری طرف قرارداد اقدام به انجام عملیات حسابرسی تحت عناوین حسابرسی ضمنی و حسابرسی نهائی می گردد که جهت آشنائی با هر کدام ازآنها و تعیین حدود رسیدگیهای لازم در ارتباط با شرکت ها برنامه کلی حسابرسی تهیه گردیده است .

الف – اهداف رسیدگی حسابرسی ضمنی :

 1. کاهش حجم عملیات حسابرسی ضمنی برای حسابرسی نهائی
 2. بررسی سیستم ها و نقاط ضعف کنترلهای داخلی وعملیات مالی در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/ ۱۳۸x
 3. بررسی ایرادات منعکس در گزارش بازرس و حسابرس مستقل و نامه مدیریت سال مالی گذشته
 4. تا تاریخ رسیدگی درحسابرسی ضمنی چه میزان از ایرادات رفع شده است.

ب – مراحل انجام عملیات حسابرسی ضمنی :

– برنامه ریزی جهت انجام حسابرسی ضمنی سال مورد رسیدگی بر اساس تراز آزمایشی اخذ شده به تاریخ ۳۰/۹/ -۱۳۸ صورت گیرد

در این رابطه موارد ذیل در رابطه با حسابرسی ضمنی مورد بررسی و پرونده های مربوطه تهیه و تکمیل گردد.

 1. اخذ تراز دفتر کل و تراز حسابهای معین مربوطه به تاریخ ۳۰/۹/-۱۳۸
 2. رسیدگیهای لازم بر اساس برنامه رسیدگی به هزینه های حقوق و مزایا و کسورات متعلقه برای ۹ ماهه سال مورد رسیدگی طبق برنامه رسیدگی
 3. رسیدگیهای لازم به حساب هزینه های اداری وتشکیلاتی و عمومی تا تاریخ ۳۰/۹/-۱۳۸
 4. رسیدگی به اضافات دارائی های ثابت شرکت تا تاریخ ۳۰/۹/-۱۳۸
 5. بررسی و سندرسی حساب تنخواه گردان در طی سال مورد رسیدگی تا تاریخ ۳۰/۹/-۱۳۸
 6. رسیدگی های لازم بر اساس برنامه رسیدگی به دریافت و پرداخت های بانکی در طی سال مورد رسیدگی تا ۳۰/۹/-۱۳۸.
 7. همچنین کنترلهای لازم مربوط به دسته چک ها و رسیدگیهای لازم مربوط به چک ها براساس برنامه رسیدگی
 8. رسیدگیهای لازم به صورت مغایرت های بانکی در تاریخ ۳۰/۹/-۱۳۸
 9. بررسی حساب صندوق و رسیدگی به گردش بدهکار و بستانکار حساب مذکور تا ۳۰/۹/-۱۳۸.
 10. همچنین برنامه ریزی و هماهنگی جهت شمارش موجودیهای نقدی صندوق در پایان سال
 11. رسیدگی به حساب درآمد حاصل از فروش تا تاریخ ۳۰/۹/-۱۳۸ بر اساس برنامه رسیدگی
 12. بررسی حسابهای انتظامی شرکت به تاریخ ۳۰/۹/-۱۳۸
 13. رسیدگی به حساب خرید کالا تا تاریخ ۳۰/۹/-۱۳۸ جهت انجام رسیدگیها
 14. مشخص نمودن وضعیت و برنامه انبارگردانی پایان سال مورد رسیدگی
 15. بررسی آئین نامه های شرکت از جمله آئین نامه معاملات و آئین نامه استخدامی
 16. بررسی وضعیت پلاک کوبی اموال و دارائی های ثابت
 17. بررسی صورتجلسات هیئت مدیره درسال مزبور تا تاریخ رسیدگی
 18. کنترل اسناد افتتاحیه سال مورد رسیدگی با سند اختتامیه سال قبل
 19. کنترل و بررسی دفاتر قانونی از نظر تحریر مناسب بر اساس ضوابط وزارت دارائی

قابل ذکر است که در تمامی موارد حسابرسی ضمنی کاربرگهای مربوطه تهیه و رسیدگیهای لازم انجام شود ( حتی کاربرگهای اصلی نیز تهیه میگردد و مانده سال قبل نوشته میگردد و مانده سال مورد رسیدگی نوشته نمی شود تا در حسابرسی پایان دوره وقتی تمام سندها ثبت شود و شرکت یک تراز آزمایشی قبل از بستن حسابها ارائه دهد نوشته میشود )

حسابرسی در ویکی پدیا

همچنین در حسابرسی ضمنی تمامی کاربرگها با خودکار نوشته شود. لازم به ذکر است فقط ارقام درستون مانده ابتدای دوره و مانده ها در ۳۰/۹/-۱۳۸ با مداد نوشته میشود که نهایتا ً کاربرگ مزبور برای حسابرسی نهائی مورد استفاده قرار گیرد.

ضمنا ً با توجه به برنامه مذکور در جهت حسابرسی ضمنی هر یک از شرکت ها با توجه به وضعیت خاص آن موارد مذکور انتخاب و به سرپرست حسابرسی اطلاع داده می شود.

در ضمن بعد از انجام این کار ها حسابرس ضمنی ارشد به کمک حسابرس ها نامه مدیریت که همان نکته ها و ایرادات به صورت خلاصه شده تهیه و به سرپرست حسابرسی ارائه می گردد.

از نوشتۀ حسابرسی شرکت های ساختمانی چیست دیدن فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید