تعریف حسابداری و معرفی کار اصلی حسابدار

به دلیل اهمیت بالای حرفه حسابداری بر آن شدیم تا به تعریف حسابداری و هدف حسابداری به صورت دانشگاهی و پایه ای بپردازیم و راجع به کار اصلی حسابدار در یک شرکت و ماهیتش توضیحاتی به زبان ساده ارائه دهیم که دانشجویان رشته حسابداری و تازه وارد های به بازار کار حسابداری با دیده باز تری به کار خود ادامه دهند.